"םיחא רבק"

,(ןולא ו'ג ךרד) םירצחל שיבכה דיל םקוה השדחה עבש ראב לש ירבעה תורבקה תיב
,1917 תנשב דוע םש ונמטנש ,םידוהי הנומשל םיחא רבקל הרושק םוקמה תריחב
.יכרותה ןוטלשה תפוקתב עבש ראב ידוהי תליהק לש ןימלעה תיבב השמישש הקלחב
תיבב תואנ ךשמה אצמ ,התישארמ ריעב םידוהיה תוחכונ תא למסמה ,םיחאה רבק
, תובאה ריעב ידוהיה בושיה תופיצרל תודע שמשמו ,ךומסב םקוהש שדחה תורבקה
תיבמ ךילומה שיבכל רבעמ ,ןשיה תורבקה תיבל הסינכה לומ אצמנ םיחאה רבק
וגרהנש םיחא רבק" :תבותכו ןוטבמ הכורא תינבלמ הבצמ םש תאצמנ .ינוריעה תורבקה
עזעז הרקמה ." 1917 ,ז"ערת תנש תבט 'כ ,תימלועה המחלמב תיריווא השערה ןמזב
. המחלמה תמיא תא שיחמהו ץראב ידוהיה בושיה תא ונמזב
וקב םתריצעל םיכרותה וכרענ ,1917 ראוניב ץראה לובגל םיטירבה ועיגה םרטב דוע
הכאלמ ילעב ריעל ואבוה וקה רוציב ךרוצל .עבש ראב - הזע ךרדל ליבקהש ,הנגה
הצצפה חווטב התייה ,עבש ראב :בצמה הנתשה 1917 ראוני עצמאב ךא .םידוהי
ילעב .דויצ הנממ םינפמ ולחה םיכרותהו ,שירע-לא תוביבסב םייטירב םיסיסבמ
ילעב םירשעכ לש הצובק .ריעה תא םה םג םיבזוע ולחה ,המייתסנ םתדובעש ,הכאלמה
ואצמו ,תבכרל וניתמה ,'דכו םירגסמ ,םיתתס ,םיאנב ,םירגנ ,םילשורימו ופימ הכאלמ
ידי-לע הנחתה הצצפוה עתפל .תוביתנה תיב תברקב דמעש אשמ-ןורקב ינמז רותסמ
ידיב המחלמה ךשמהב הבשנש ,ידוהי היה סייטה תויודעה תחא יפל) םייטירב םיסוטמ
אבצה לש תשומחתהו תוסייגה תרבעה תא שבשל התייה םיטירבה תרטמ .(םיכרותה
הכאלמ ילעב רשע-השיש לש םתומל המרגו ןורקה דיל הלפנ תוצצפה תחא .יכרותה
יגורהל רחא רוטו םילשורי יגורהל דחא רוט ,לודג םיחא רבקב ורבקנ םיפסנה .םידוהי
םיקהל היה ןתינ אל ,זא לש םיאנתב ,ומש םע קתפ ובו ,קובקב חנוה רבקנ לכ דיל .ופי
רחאל .םתומ תוביסנ וניוצ הילעש ,םירוטה ינש ןיב ןבא תבצהב קפתסהל וצלאנו ,תובצמ
םילשורי יבשות םירבקנה ורבעוה ,עבק תובצמ םיקהל םיצמאמה ולשכנשמ ,המחלמה
ךכו ,תופוגה תא ריבעהל םהל ריתה אל אוהו ,ישארה ברב וצעונ ופי יבשות ,םיתיזה רהל
לע הנטק הבצמ ומיקה םירטפנה יבורקו םוקמ ותואב םירובק םהמ העבש ורתונ
תונבל םיבורקהמ המכ וטילחה 1946 -ב ןכלו ,םירבקל לכנתהל וגהנ םיברעה .םירבקה
שוביכ םע .םיברעה ידיב הסרהנ איה םג ךא ,ןיוזמ לזרבו ןוטבמ ,דחוימב הדבכ הבצמ
ויתסבו ,ןמוסו רדוג חטשה .תוברוח ייע קר ונממ ורתונש ,םוקמה רתוא בוש ,עבש ראב
הבצמה התנבנ ,תוחפשמהו עבש ראב תיריע ,תורדתסהה לש ףתושמ ץמאמב ,1951
1964 תנשב ריעה לש ידוהיה ןימלעה תיבל ,רומאב ,הצקוה הביבס רוזאהו ,תמייקה
תיב .םילפונה ןיב היה הרוכב הנב םג רשא ,םהה םירבקנה דחא לש ותנמלא הרטפנ
הלעב דצל התוא רובקל דחוימ רתיה הנתנ תונברה ךא ,שומישל רגסנ רבכ ןשיח תורבקה
דחוימ "רוכזי" סכט רבקה דיל ךרענ ,הצצפהל הנש םיעבש תאלמב ,1987 ראוניב .הנבו
לש תוביתנה תיב ריק לע עובקה ,החצנה טלשל לעמ רסוה טולה .תוחפשמה תוחכונב
לילב םתומ תא םידוהיה ואצמ ובש םוקמל ךומס ,הנשיה תיכרותה תבכרה תנחת
. הצצפההםיטירבה י"ע תבכרה תנחת תצצפה תעב ופסינש,םידוהי הכאלמ ילעב 16 רכזל הבצמה