םירטמה םירשע בוחר


תשר לע תססובמה ,היפאב תיפוריא ריעכ 1900 -ב םיכרותה ידי-לע הננכות עבש ראב
חול יומד ברעו יתש לש םגד ורציו ,םיבוצק םיחוורמב ובלטצהש ,םירשי םיבחר תובוחר
ןוויכ .'מ 60 -כ ויתועלצ ךרואש ,םייכרות םימנוד העברא ןב ןנבמ רצי עוביר לכ .טמחש
טרפ) 'מ 15 -ל עבקנ תובוחרה בחור .תיברעמ-תימורד תיחרזמ-תינופצ היה תובוחרה
תוראבה רוזאמ 'מ 600 ךרואב רשי וקב הלעש ,(ל"קק 'חר - רתוי בחרה ישארה בוחרל
רשיקש ,ישאר הרובעת קרוע םג שמיש בוחרה .והצקבש (היארסה) הלשממה תיב דעו
,מ 20 היה בוחרה בחור .(הצולחו הנצינל) המורד םיכרדהו ןורבחמ ךרדה ,הזעמ ךרדה ןיב
לשב העמק טסוה בוחרהש ,העד תמייק ."םירטמה םירשע בוחר" םשב ןכ לע עדונו
תונביהל הנחטה הלחה ,רפוסמה יפל .רודלפמורט 'חר תניפב חמקה תנחט לש המוקימ
.היארסל הסינכל ליבוהש ישארה בוחרה ןנכות הליחת .ריעה לש יפוסה ןונכתה ינפל דוע
. הברעמ טסוה בוחרהו ,תינכתה ןמ תגרוח חמקה תנחטש ,רבתסה ,יאוותה ןומיס תעב
תליחתב רבכ .הכאלמלו םיקסעל דעוי ,ריעב הנבנש ןושארה היהש ,ישארה בוחרה רוזא
ומאתוה תויונחה ."ראזב”כ יתפרצ רקוח ורידגה ,תויונח 12 קר ויה בוחרב רשאכ ,1903
םילכ ,תיקדס יצפח ,הפק ילופ ,םיגירא ,קשנ ילכ ,תומתרו םיפכוא :יוודבה הנוקה יכרוצל
,בוחרב הריכמל םתרצות תא איבהל וגהנ םיוודבה .'דכו םיטישכת ,םיקתממ ,םייאלקח
,בוחרה לש ויפוא .הפוריאב הריבה תיישעתל הזע למנ ךרד החלשנש ,הרועש דחוימבו
ונויבצ תא ראתמ יבלסרב .הנידמה םוק ינפל דע רמשנ ,תיוודבה הייסולכואל םאתומה
:40 -ה תונש עצמאב בוחרה לש
רמצ לש תוליבחבו תומרעב חרואה-רבוע לקתנ ,תרחא ריע לכב רשאמ רתוי ,עבש ראבב"
ךותל תוצרופו תויונחה יחתפ ינפל הווארל תולטומה ,בגנב םירדעה זגמ םיזע-רעשו ןאצ.
םילבח ירוביצבו ,תולצחמו תוחישמ ,םילבח תיישעתל לקד-יביס לש תועקפב ,תובוחרה
ילוביו שק תלבוהל םילודג םיקש תרוצב תותשר תעילקלו םימ תביאשל ,הזיראל םינכומ
רכממל תויולגה תויונחה ןה עבש ראבל תודחוימ ,םוקמל םוקממ םילמג יבג לע הדש
ןיידעו וינתומל הרוגחה וברח תא חתיפ אל ןיידע יוודבה יכ ,ןתטירמלו ןתיישעל ,תוברח
." ותרוגחב ול הצוענה ,(ולש 'היירבש'ה תא) ונויגפ תא קיחרה אל
דיקפת ואלימש ,ריעב הריעזה היישעתהו רחסמה יתוריש אקוודש ,םינעוטה םירקוח שי
רוזא זכור תויחרזמ םירעבש ,ךכ לע םיעיבצמ םה .יוארכ וננכות אל ,התלכלכב בושח הכ
המילקאל םיאתהל היה לוכיש ,(וכעבו םילשוריב ומכ) הרוקמ קושב הכאלמהו רחסמה
הלועפ ונינפלש תאז םע רשפא .לוחה תופוסו תחפוקה שמשה םע ,עבש ראב לש
עבש ראבב הכאלמהו רחסמה יתורש ודעונ ,תורחאה םירעב םיקוושל דוגינב .תנווכמ
ילעב התייה תירקיעה תרצותה .םימשה תפיכ תחת םהיקסע תא ולהינש ,םיוודבל רקיעב
,ישארה בוחרב רחסמה רוזא תעיבק ,םיחותפ תומוקמב דימתמו זאמ ורכמנש ,םייח
,העיבצמ ,הזה דיקפתל ומיאתהל ידכ הארנכ ,חרזמה ירעב לבוקמ אל בחורב הנבנש
םיוודבל הכישמ םרוג היה בוחרב להנתהש רחסמה .םיוודבה ילגרהב תובשחתה לע ,ילוא
. םהילע הטולשבו חוקיפב עייס ,בוחרה לע שלחש ,לשממה תיבו ,בגנב

30-ה תונש לארשיל תמייק ןרק בוחר אוה ,"םירטמה םירשע בוחר"


ראב לש ישארה םיקסעה זכרמכ בוחרה שמשמ םויה דעו ריעה לש הניינב תישארמ
היתונשמ ודרשש ,ותיזחב תויונח ללוכ בוחרה ידייצ ינשמ הנבמ לכ טעמכ ,עבש
םע ,ירוקמה ןבצמב ןהמ המכ תוארל ןיידע ןתינ בוחרה דרומב .ריעה לש תונושארה
.ונושו םיירוקמה םינבמה וצפוש ,היארסה תברקב .תורמוקמ תורקתו םיתשוקמ םיחתפ
םייתשב .94 ל"קק 'חרב תוארל ןתינ ,הנורחאל השדוחו הצפושש ,תירוקמ תונחל אמגוד
היה ,האמל ןושארה רושעב הנבנש ,הז תיב .תחקרמ תיב םויב שי תוירוקמה תויונחה ןמ
םירקמבכ אלש ,וילעב .תיכרותה הפוקתב ריעב םידיחיה םייתמוק-ודה םיתבה דחא
1906 ץיקב ריעב רקיבש ידוהי ,ןהילעמ םא יכ ,תויונחה ירוחאמ רצחב רג אל ,םירחא
ירוחאמ ןכו ,התע דוע םינוב רשא דבל ,תויונח םישימחו האמ הזה בוחרב"ש ,דיעמ
רשאמ תויונח רתוי ויה בוחרב ,רמולכ ."תויונחה ילעב בשומל תורצח םינומש תויונחה
המזגה שי םא םגו ,שפנ 600 -ב ?א ריעה תייסולכוא תא ךירענ םא !םירוגמ תורצח
לע הברהב הלוע שפנל עצוממב תויונחה רפסמש ,חכווינ ,ראותמה תויונחה רפסמב
תא ,הארנכ ,ףקשמ רבדה .תושפנ עבראל תחא תונח :עבש ראבכ הנטק הרייע לש היכרצ
. רתויו שפנ 30,000 -כ זא ונמש ,ריעה ביבס םיוודבה לש תירחסמה תוליעפה
,ןמוקמו תויונחה יגוס תניחבמ ,בוחרה ידוקפתב םיוסמ בוטיק רצוויהל לחה ,ןמזה םע
: תירבע ריע עבש ראב תויה ינפל ,לשא תיב בשות ידיב בצמה ראות ךכו
הכאלמה ילעב םיזכורמ ויה חרזמ דצמ הסינכב .הבוט הטיש הרכינ ...ישארה בוחרב"
ולש הנבמה ךותב שא ריעבהש ,יביטימירפ רגסמ ;רמצה יטוח לש םיעבצה :םהינימל
ןנוקיתו תושרחמ תיישע היה םקוסיע רקיעש ,םירע ;רענ ידיב לעפומ תופמ תועצמאב
תבשחמ-תכאלמ םרי תחתמ ואיצוהש םהמ ,םיפכוא רוצייב דחוימב וקסעש םינעצר
קשנ םגו תיקדסו ליטסקט ,תיב ילכ ,רמצ ירבדל תויונח ויה םלומ ,דאמ הרקי
תובוחרה תובלטצה רוזאבו ,תלוכמו םיזילטא ,תוקריה תויונח ואצמנ ןדיל ...תשומחתו
םיקסעה ויה ,ברעמב ,הזע דצמ הסינכה ןוויכל ,הלעמל ,..האובתה ירחוס וזכרתה
תלבוקמה המרה יפל ,םיחבושמ רתויה הפקה-יתבו תודעסמה ןוגכ ,רתוי םידבוכמה
,םירפס ,(םילגנאלו םירצונל קר) םיפירח תואקשמ רכממל הדיחי תונת ,ןולמ-יתב ,םהלש
,(ןורבחל הזה רפסמכו ,הזעל םויב םיסובוטוא 5-6) םיסובוטוא תנחת השמישש רכיכהו
אל הכאלמה ילעבו תויונחל .דיחיה יטרפה אפורה לש ודרשמ רכיכב היה ןכו ,קלד-תנחת
," םיירקיעה םיגחל טרפ ,עובשה תומי לכב םיחותפ ויה םלוכו ,תועובק הדובע תועש ויה
תקלח ללוכ) "הנסה" ןיינבל ל"קק ןיב תורדתסהה 'חר לש עטקב םויכ ,תרכזומה רכיכה
ןיעמ התוויהו הז דיקפתל הננכות אל רכיכה .ריעה ייברעל "הצאיפ" ןיעכ השמיש ,(ןיינבה
יניינבל הברקב התייה התובישח .הייריעה תולעבב םייונפ םישרגמ השולש לש ףצר
ירוביצה ןגה ,לודגה דגסמה ,הייריעה תיב ,הרטשמה תנחתו היארסה) לשממה
םי'חישה יבושחמ םיינש לש םהיתב ויה הידדצ ינשמ .(םיריכב םידיקפ לש םהיתונועמו
םינוגרא לש םידרשמ רכיכה ביבס וזכרתה 40 -ה תונשב .ןידמ-ובאו הנואטע-לא ,בגנב
קנב "תיניטסלפה תיברעה םילעופה תדוגא" ,"הרא'גנ"ה :ינמואל-יברע ,ירוביצ יפוא ילעב
יתש ןיב רשקמה ,בחור ריצ התויהו המוקימ .דועו םידיקפה ןודעומ ,"המואה תפוק"
דועב ,ריעה ינבל רקיעב ,םיירוביצ םיתורישל דקומ הכפהל ועייס /תוינוריעניבה םיכרדה
/תואמצעה 'חר ללסנו הנבנ 1942 תנשב) םיוודב תוחוקל רקיעב תריש ל"קק 'חר דרומ
םיסובוטואל תיזכרמ הנחתכ השמיש רכיכה .(ברעמל חרזממ הרובחתה תא שמישש
. 60 -ה תונש דע הז הדיקפתב הכישמהו ,טדנמה תפוקתב
וקיתעהל תינכתה .ישאר םיקסע זכרמכ שמשל בוחרה ךישמה תואמצעה תמחלמ רחאל
ידקומ המכ תיינבש ןכתי .השממתה אל ,הייריעל ךומס ,םויכ "יחרזאה זכרמה" רוזאל
ןמ שומישה סמועמ תצקמ הנפי םיאישנה 'דש ריצ ךרואל םילודג םיירחסמ הכישמ
ילגרה םע םילשהל וצלאנ ריעה יננכתמ .תחפת ותובישחש חינהל ןיא ךא ,קיתווה זכרמה
ועיקשה רבכ םיקסע ילעבש םילודגה םימוכסב בשחתהל ,עבש ראב יבשות לש הינקה
:םיבושח הכישמ ידקומ המכ ודילו וב עובקלו ,בוחרב םינבמה תבחרהבו םיצופישב
"םי’זאספ”ה דחוימב ןויצל םייואר .'דכו םייתלשממ םידרשמ ,םיקנב ,תולודג תויונח
םימאתומו ,הרוקמה קושה לש תיברעה תרוסמה תא םיכישממה ,בוחרל םיחתפנה
התייהש ,ל"קקה ש"ע םויכ ארקנ בוחרה .עבש ראב לש םילקאלו תונתשמה תוביסנל
70 -ה תונש יהלשב דוע .תידוהיה תובשייתהל בגנב תועקרק תשיכרל תוכז תלעב
המרת , 80 -ה תונש תליחתב העצבתנש ,תינכתה .בוחרדמל בוחרה לש ותכיפה לע רבוד
תרשמו ךישממ ןיידע , 1900 -ב ןנכותש הז בוחר ,ןכ יכ הנה ריעה זכרמכ ודוקפתל
. םויה םג ינושארה ודוקפתב


םויכ לארשיל תמייק ןרק בוחר הארמ