"םהרבא ראב"

חיכוהש רחאל .וידימ הולזג ררג ךלמ ךלמיבא ישנאו ,עבש ראבב ראב רפח וניבא םהרבא
ךכל תודעכו ,ראבה לע םהרבא לש ותולעב תואל תירב םהינש ותרכ ,ךלמיבא תא םהרבא
ועבשנ םש יכ ,עבש ראב םוקמל ארק ןכ לע" ,תושבכ עבש ךלמיבאל םהרבא רסמ
יפל .(גל ,וכ ,םש) קחציב םג הרושק םשה רוקמל המוד תרוסמ .(חל ,אכ 'ארב) "םהינש
'חרל ןורבח ךרד ןיב שגפמב היוצמה ,"םהרבא ראב"כ העודיה ראבה ,תרחואמ תרוסמ
תלבוקמ התייה וז תרוסמ .תיארקמה ראבה התייה ,עבש ראב לחנ תברקב תמייקה ןרקה
םנמא הרפחנ וז ראבש תורשפא ללכמ איצוה אל ןוסניבור :םימדוק תורודב םיעסונ לע
הנחש ,םארטסירט ירנה .רתוי ףא תצרחנ העד ועיבה םירחא םיעסונ .ומצע םהרבא ידיב
ורקיבש םיימוקמה" יכ ,דיעמ אוה .וניבא םהרבא ראב יהוזש רבס ,1864 -ב וז ראב דיל
ידיב התייה םא הלאשה ,דידיה,." ליל'ח-לא םיהרבא ידיב ורכנ תוראבהש ...ונייצ וננחמב
ותוא הקיסעה אל ,יעשמל תתתוסמ ןבאב הנפדלו עלסב ראב בוצחל תלוכיה םהרבא
ףראע-לא ףראע .טדנמה תפוקתב עבש ראב יבשות לע ןיידע לבוקמ היה הז יוהיז .ללכ
ראב יהוז יכ ,םינימאמ םיימוקמה םיבשותה ןמ לודג קלחו םיפוריאה" :1934 -ב בתכ
". וניבא םהרבא
יכו ,ןימוי-תקיתע איה יכ קפס ןיאש ירה ,תובאה ימימ איה וז ראבש תואדו ןיא םא םג
רוזאה תא רקח רדנוקשכ , 1874 -ב .תינבלצה הפוקתה תישארב תמייק רבכ התייה
תשטשוטמ תיברע תבותכ הליגו וז ראב דיל הנח אוה ,תיטירבה רקחמה ןרק םעטמ
עבש ראבש תעב הבתכנ תבותכה ."דמחומ הללא ...505 " :הינבאמ תחא לע 1112 תנשמ
.םינבלצה ידימ םילשורי תא שובכל םנויסינב םימלסומל תוכרעה תדוקנ השמיש
תיבו ןורבח רבעל תוטישפל סיסב השמישש ,עבש ראב תא םימלסומה וקזיח וז הפוקתב
רשפא ,םלואו .תבותכב החצנוהו ראבה הארנכ הרפחנ םג זא .הנופצ םשמו ןירבוג
,תיטנאזיב-תימורה עבש ראב הערתשה ,הל החרזמו ראבה רוזאב :רתוי המודק ראבהש
תא וקימעה וא וצפיש קר םימלסומהש ןכתי .ארקמה תפוקתמ םידירש ואצמנ התברקבו
הליגש תבותכה םגו ,וז הלאשב עירכהל תורשפא ןיא םויכ .היתונפד תא ושדיחו ראבה
. המלענ רדנוק
,םוהתה-יממ הנוזינ ראבה .עלסב םיבוצח ,מ -5כ םהמ ,'מ 13.5 -כ ראבה לש הקמוע
,'מ 3.75 הרטוק .תיסחי טעומ קמועב םיווקנו עקרקב םילחלחמה לחנה ימב םרוקמש
וידדצ לכמ ץרוחמ ראבה יפ .בטיה תותתוסמ םינבאב התיעקרקל דע תנפודמ איהו
143 -מ תוחפ אל" הנמ םארטסירט .םימ םיבאוש םיוודבה ויה םתרזעבש ,םילבחב
,רבד לש ותמאל .התומדקל תודע תניחבב ,"מ"ס 10 קמועב אוה םהבש דודרהש ,םיצירח
הבוהצ לוח-ןבא התוא אלא ,םארטסירט עבקש יפכ ,שישכ השק ןבא היונב ראבה ןיא
ובצחנ ןהבש ,םינבא המכ וחנוה ראבה ביבס .הלקנ לע תקחשנה ,עבש ראבל תינייפואה
ןאכל ועיגהש ,םיוודבה לש תומהבה תייקשהל תוסג תותקשכ ושמישש ,תוירורעקש
. םיקחרממ
לע הלוע וניאש קחרמב תונחל ודיפקה םיבר םיטבש .בושח שגפמ םוקמ התייה ראבה
םע רוחסל ידכ םיקחרממ ןאכל ואב ןורבח ירהמו הזעמ םירחוס .ראבה ןמ םידודנ םוי
.טפשמו קוח אלל ,העורפו הממוש זא התייה הביבסה ןכש ,ןוכיס ךכב היה .םיוודבה
ילבמ ,בנגנ תחלשמה דויצמ קלח .הדיל להואב ןלשכ ,וז ראב דיל דדשנ ,לשמל ,רדנוק
, ךכב ןיחבי שיאש
ןיב רדסו רטשמ טילשהל ולחה םיכרותה .הרבעש האמה יהלשב התנתשה תואיצמה
,המזאועה טבשמ םיחישה דחא םתוא םידקה .תוראבה דיל תוחכונ ןיגפהלו םיטבשה
הנבש אוה .הימיממ רוכמל ידכ "םהרבא ראב" לע טלתשהו ,החרזממ תפסונ ראב רפחש
היליטנא ןהילע עובקל ידכ ,תוראבל לעמ ןורמקה לעב עבורמה הנבמה תא 1897 תנשב
תא ולעהש ,(ץע תובית וא) םידכ לש הענ תרשרש ורקיעש ןקתמ ,("הירמ" וא "היקאס")
התייהש ,תבבותסמ תיקפוא הרוק תרזעב הענוה תרשרשה .הכומס הריגא-תכירבל םימה
'מ 100 -כ ,למג תרזעב תענומ ,תיכנא הרוקל ץע יושע םייניש-לגלג תועצמאב תרבוחמ
תא הכרבב םדקי יכרותה ןוטלשהש ,תופצל היה ןתינ .ןא'ח 'חישה הנב ראבל תינופצ
ןיעב תאז האר אל הזע לשומ ךא .הזה םמושה םוקמה לש וחותיפל םרתש ,'חישה תמזוי
קר ררחושו ,אלכל ךלשוה 'חישה .השענ רבדהש םדוק ויפ תא ולאש אלש םושמ ,הפי
. הובג רפוכ תרומת
,םינושארה ריעה יבשותמ דחאל ראבה תא 'חישה רכמ עבש ראב לש הדוסיי רחאל
םיאקסרובלו חרוא ירבועל ורכמנ םימה יפדוע .הימימב ותוא הקשהו ,ןתסוב הדיל עטנש
.םולשת תרומת םיתבל רוע תודאנב םתוא םיאשונ ויהש ,םיאקשל וא ,הביבסב ולעפש
בתכ ידוהי חרוא רבוע .ךחל םיברעו םירירק ויה עבש ראב לש םייעבטה םוהתה ימ
םישמתשמו וניבא םהרבאל תוקיתעה תוראבה תא םיסחיימ םיוודבה" :-1912ב םהילע
ימיממ התושש ימ"ש ,עבוק ףא יוודב םגתפ ."תובר תולחמ דגנ הקודב הלוגסב ןהימימב
תוראבה לש רפיווקאל םייתיישעת םיכפש ורדח םויכ םלואו ."הילא בש ,עבש ראב
. ומהדזנ םימהו ,תוקיתעה
.הבחרה תא הפצירו ,המוחב התוא הפיקה ,ראבה תביבס תא החתיפ עבש ראב תיריע
ןבאה .הרוקמב "םהרבא ראב" התארנ דציכ המיגדמה ,תפסונ ראב הפשחנ רצחה עצמאב
הנקתוה היליטנאהו ,שדחמ התפוצ ,הדימע התייה אלש ,היליטנאה הנבמ לש תירוקמה
. בוש

1880 ,"םהרבא ראב" דיל םיוודב