יבנלא ןג

,עבש ראבב רתויב תונאוסה תויובלטצהה תחאב אצמנ יבנלא ןג
.לצרהו תואמצעה תובוחרה תניפב
ההובג ןבא תטרדנא וזכרמב ,םנוד יצחו השולש לע ערתשמ ןגה
.העוברו
םע טעמכ עטינש,ץראב םינושארה םיירוביצה םינגה דחא והז
ןג עטינ הלשממה תיב דיל"ש ,ןיוצ 1902 ץיקב רבכ .ריעה דוסיי
הגאדה קר אל התיה לשממה תרטמש ,רעשל שי ."םיצע ינימ ובו
ותושיחנ תא ןיגפהל שקיב אוה .םיטעמה ריעה יבשות לש םתחוורל
תא רושקל ,רוזאל המדיקו תוברת איבהלו הממשה תא ריבדהל
.המדא ידבועל םכפהלו עקרקל םיוודבה
תויוסנכתהל שמישו ,הזעל ךרדה ןיבל הניב ,היארסל ךומס עטינ ןגה
םיחמצל ליעוהל ידכ ךב היה אל .םיימשר םיסכטלו תוירוביצ
.החיחצה עקרקב דרשיהל תושק וקבאנש ,םיכרה
לש ותודעכ ,"ועצמאב הפוריא גהנמכ הפק תיב הווהק תיב" םיקהל ןנכות 1906 תנשב
לע ףסונ ,הלשממ ינבמ לש המלש הירק התנבנ ןגה ביבס .הנש התואמ ידוהי רקבמ
וילע רומשלו וחפטל היה השקו ,רדג ףקומ היה אל ןגה .הזכרמל היה ןגהו ,היארסה
,ירוביצ םוקמ לכב הריעבל םיצע ששוקל םיבשותה ילגרהמו םילמגהו םיזעה ינישמ
טעמ ,1911 תנשמ םוליצב .םיכומנו םיבולע םיצע המכ ןגב םיארנ 1907 ביבאמ הנומתב
לאמ'ג ,ןוילעה דקפמה .הנדע ןגה עדי 1915 תנשב ,דאמ םיחנזומ ןיידע ודרשש םיצעה
תוכזב םג אלא ,ברחה חוכב קר אל רבדמב תטלוש היכרותש תוארהל שקיבש ,החפ
תצובק ךכ םשל רחבו ,הממשה רועייל תינכת המחלמה ימי םצעב םזי ,חותיפהו המדקה
הלתשמה .תובשומהמ םיקיתו םיאלקחו "לארשי הווקמ" ,ירגוב ,םידוהי םבור ,םידבוע
תליא ךרדל תיברעמ ,לחנה תודג לע ,עבש ראבב התייה וז תינתפאש המישמל תישארה
םוקמ לכב תוקריו םיחרפ לותשל ,םיצע עוטנל לטוה םילתושה תצובק לע .םויה לש
ןגה רודיס התייה הצובקה לש תונושארה תומישמה תחא .םינג חפטלו ,םימ וב ואצמייש
ולתש םה .וידדצמ דחא לכמ זכרמל םיליבומה םיליבש העברא םע ,תירטמיס הרוצב
,תוסינכ עברא ול ויה ,רדגב ןגה תא ופיקהו ירטמואיג םגדב תוגורעב םיחרפו םיחמצ
הובגו בחר ,לודג עבורמ ןבא דסמ לע :הנושמ הנבמ םקוה וזכרמבו ,וידדצ תעבראמ
החצנה תבותכו תינאמ'תועה הכלממה למס קקחנ ובו ,שיש דומע בצוה ,שרדנהמ הברהב
. (1917 לירפא-ץרמ) הזע תוברקב םילגנאה לע םייכרותה תונוחצינל
לש ודובכל הטרדנא שישה דומע לע םיקהל טלחוה ,םיטירבה ידיב עבש ראב הלפנשמ
לש ורבק לע "גאושה היראה" לספ לש ורצוי - בוקינלמ םהרבא ידוהיה לספה .יבנלא
היה לספה ,הנבל ןבאמ יבנלא לש (םייפתכו שאר) המוטורפ בצעל רחבנ - רודלפמורט
דומעה שאר לא ותולעהל היה השקו ,םדא לדוגמ יצחו םיינש יפ ,דבכו דאמ לודג
אבצה םדקתה ונממש יללכה ןוויכה ,הברעמ ןווכ לספה ,רתויו 'מ 5 הבוגל ,יכרותה
רס ןוילעה ביצנה ידיב םישרמ סכטב טולה רסוה 1923 ץרמב .עבש ראב שוביכל ילגנאה
. לאומס טרברה
, ריעב הלשממה ינבמב הלביחש ,תיברע תינמואל היפונכ .ןגל קזנ םרמ 1938 תוערואמב
בשוהש רחאל .לילכ ותוא התיחשהו דומעה ןמ ותוא הליפה ,לספב םג המעז תא התליכ
ילרטסוא דודג יכ ,תועומש ויה .יבנלא לש ולספ רבדב הלאשה התלע ,ונכ לע רדסה
ידירש ורתוא שופיח רחאל .תרכזמל ותוא "בחס" 40 -ה תונש תישארב בגנב הנחש
טדנמה תלשממ ,ותוא ץתנל הארוהה הנתינ ,ךופה יתלב היה קזנהש רחאמ ךא ,לספה
דעלג - השדח הטרדנא המוקמב םיקהלו הנושארה הטרדנאה ידירש תא קרפל הטילחה
,םיקודאה םימלסומב תורגתהל אל ידכ ,ןוטב תביל םע השק תימלשורי ןבאמ קצומ
תבותכב קפתסהל אלא ,יבנלא לש ןקוידה תא שדחמ םיקהל אל טלחוה
הקקחנ תוחורה תא טיקשהל ידכ .ץראב ותוהש תפוקת רכזל , " 1917 - 1918 ,יבנלא"
דעלגה ,(ץראב תימשר הפש התייה תירבעה םגש ףא) דבלב תיברעבו תילגנאב תבותכה
התוכיא לע דחוימב ודיפקה םיטירבה .ןבא היושע תהבגומ המיב יבג לע 1947 -ב הנבנ
בוש ןנכות ןגה .תותיסהו ןבאה ביט לע ,הדובעב קוידה לע ודמעו ,ןורכיזה תבצמ לש
דעלגהו ,המיבה לא דצ לכמ םיליבומה םיליבש העברא םע ,תירטמואיג תנוכתמב
ועטינו ,לצרה 'חרלו תואמצעה 'חרל ,םירעש ינש םע ןבא רדג התנבנ ןגה ביבס .הזכרמב
. םישדח םיצע
איה .םיפסונ םיצע וב העטנו ,ןגה תא חפטל הכישמה עבש ראב לש תירבעה הייריעה
ביבסמ לודג אשד חטשמ םע "יעבט ןג" ןיעמל ותוא הכפהו ןגה יפוא תא התניש
לצא ונימזהל ובשח בושו ,ןגב יבנלא לספ תא בוש ביצהל העצה התלעוה .הטרדנאל
תירוקמה הטרדנאהמ םיקלח ולגתה ןמזה םע .שומימ ידיל עיגה אל רבדה ךא ,בוקינלמ
רצחב ןבא ןחלושל היה ןבאה ןכ וליאו ,ריעה יתבמ דחאב אצמנ דומעה :ינשמ שומישב
. בגנה ןואיזומב םיאצמנ םה םויכ .תיטרפ1947-ב םיטירבה ידיב המקוהש הטרדנאה ןגה זכרמב .םויכ יבנלא ןג