יטירבה יאבצה תורבקה תיב

ונמטנ ובש ,יטירבה יאבצה תורבקה תיב ערתשמ עבש ראב לש םיינופצה היתואובמב
םלועה תמחלמב ולפנש ,םתירב ינבו םיטירב ,"ירצמה חולשמה ליח" לש םיללח 1,239
ךא ,עבש ראב לע ברקב ולפנ ןאכ ורבקנש םילייחה לכש ,איה תלבוקמה העדה .הנושארה
רחאל .ריעה שוביכ תובקעב ררחושש ,םורדב םירחא תוברקב ולפנ םתיברמ .ךכ הז ןיא
יללח תא ,םש םירובק ויה רבכש םילייחה 139 דיל ,עבש ראבב זכרל טלחוה המחלמה
ריעב םיקהל ידכ ,ןופצב הנבי דעו ברעמב םירואמ ,בגנב םייעראה תורבקה יתב תעשת
תירישעכ וב ונמטנו ,ץראב םילודגה תורבקה יתבמ דחא הז היה .יזכרמ יאבצ תורבק תיב
תונורכיזה לשב ,וז הרטמל עבש ראבב ורחב םיטירבה .ץראב יטירבה אבצה יללחמ
. םהידיל הלפנש ץראב הנושארה ריעה התייהש םושמו ,הב םירושקה םייארקמה
םאתהב תורבקה תיב בצוע ,יטירבה םימעה רבח לש םייאבצה תורבקה יתב לכ ומכ
תנשב הינטירבב םקוהש ,המחלמ ירבקל יתוכלמה דעווה שביגש םירדגומ יפוא יווקל
םידיחא םיווק ועבקנ ךכיפל .םילפונה לכל תינויווש תוסחייתה היה דוסי ןורקע .1917
,דחי ורבקיי תומוקמהו תוגרדה לכמ םילייחהש טלחוה .יאבצ תורבק תיב לכלו רבק לכל
ובצוע תורבקה יתב .הדיחא תנוכתמב תובצמ םע ,םתליפנ םוקמל רשפאה לככ ךומסו
הדש לש שדוקמה ויפוא .םיצעו םיחרפ ,םיליבש ,אשד יחטשמ םע ,תילגנא הניג תומדב
רבוח וילאו ,יזכרמ םוקמב הנבנש ,"ןברוקה בלצ" ,לודג ןבא בלצ תרזעב שגדוה הרובקה
ןבא יושע חבזמ ןיעכ םג הנבנ םייזכרמה תורבקה יתבב .דראמ תינבלצ ברח לש םגד
,"םלועל ומש יהי" :זי ,בע םיליהתמ קוספה תילגנאב קקחנ הילעש ,"ןורכיזה ןבא" ,תחא
. הקומע תיתד תועמשמ ול תעדונ םירצונה יניעבש
גרדב הלבקתנש הטלחהל םאתהב ץראב תורבקה יתב תא םיחפטמ ולחה 1920 ףוסב
.יטירבה דעווה תושרל ןדימעהל ושקבתנ ,םיללחה ורבקנ ןהבש תועקרקה ילעב ,יתלשממ
,תוימשרה תונושלה שולשב תבותכב חצנומה השעמ ,עקרקה תא המרת עבש ראב תיריע
תיריע ידי-לע הנתינ ,הזלה תורבקה תיב םקוה הילעש ,הדשה תקלח" :חתפה דיל רדגב
ילייחל םימלוע תחונמ םוקמ תויהל (י"א) הניתשלפ ינב לש םע תנתמכ עבש ראב
". הכרבל םרכז יהי .1918-1914 ,המחלמב םיללח ולפנ רשא ,המכסהה
דבוכמ םוקמ םיקהל וינוב תופיאש תא תאטבמ עבש ראבב תורבקה תיב לש ותינכת
8.6 -כ ןב םלשומ עוביר טעמכ אוה הדשה .היירטמיס לע תססובמ תינכתה .הוולש ךסמו
לכ .וזכרמב םיבלטצמה ,םיישאר םיליבש ינש תועצמאב םיעבר העבראל קלוחמ ,םנוד
,הזע ךרדל הנופה ריקה זכרמב בצוהש ,רעשה לומ .הנשמ יעבר העבראל קלוחמ עבר
ינפל .ןבא בלצ טלבומ ובש ,הובג ןבא ריק הירוחאמו ,תפצורמ הליפת תבחר היוצמ
,קופיאה .הליפתה תיבב חבזמ ןיעכ תשמשמה ,"המחלמה ןבא" ,הלודג שיש ןבא הבחרה
שדקומה ץמאמה .םילפונל דובכה תאריו שדוקה תרדה תא םישיגדמ תוניצרהו תוטשפה

םילרטסואהו יטירבה ריוואה ליחמ םילפונל ןורכזה תבצמ


. תאש רתיב וז השוחת קזחמ רבדמה לש םישקה םיאנתב םיחרפהו םיצעה חופיטל
תורדתסהה לש ןיינבו תוירוביצ תודובעל דרשמל הרסמנ הדשה תמקהל הדובעה
העייס הדובעה תלבק .םיררחושמה םילייחה ןוגראב עייתסנש ,("הנוב ללוס" םימיל)
תיב תיינבל .ינויחה היינבה עוצקמב םתרשכהו םילועל הקוסעתה תייעב ןורתפב
רשוכבו התחלצהב העדונש תיפותיש הדובע תצובק ,"קמעה תרובח" הרחבנ תורבקה
הקוסע הרובחה התייה ,הדובעב ליחתהל ןנכותש תעב ,1921 טסוגוא תישארב .הנוגרא
ליחתהל "הדובעה דודג"מ הצובק החלשנ ןכלו .תרצנ - הלופע שיבכ תלילסב ןיידע
חטשב םקוה םידבועה הנחמ .םייעובשכ רחאל הכישמה "קמעה תרובח"ו ,הכאלמב
שמישש ,תירבעל הרומ םג ואיבהו הירפס וב התייה ."ביצי תיב" םויב רמוע וילעש
התייהש ,הבצחמל םג :רשפאה לככ תירבע הדובע לע ודיפקה םידבועה ."קינתוברת"כ
תא .עוצקמה תא ודמליו הדובעב ובלתשיש ידכ ,םירבחהמ המכ וסינכה ,תיברע תולעבב
והשש ,םינמית רקיעב ,םילשורימ םייעוצקמ םיתתס תרזעב ודמל םינבאה תותיס תדובע
,הליפתה תבחר ףוצירל דחוימב הנמזוהש ,השקה תימלשוריה ןבאה םג .המ ןמזל םתא
ואבוה הדשה ביבס ועטינש םיצעה וליפא ."הדובעה דודג" ירבח םידוהי ידיב הבצחנ
היה הדובעה לע חקיפש סדנהמה .ידוהי ןנג תרזעב וחפוטו ,עבש ראבב תידוהי הלתשממ
ףילחהל ידכ םילעופ לש הנטק הצובק הראשנ ,רדגה תיינב הרמגנש רחאל .אוה ףא ידוהי
סיסב לע ןדימעהלו הילטיאמ ואבוהש שיש תובצמב ,םירבקה תא ונמיסש ,ץעה יבלצ תא
ףוסב .ורשוי עקרקה ינפו ,ץצחב ופצורו םיליבשה וותוה ,יונ תודובע ושענ ןכ .ןוטב לש
. הדובעה המת 1922
טרברה רס ןוילעה ביצנה תופתתשהב 1923 ץרמב יגיגח סקטב ךנחנ תורבקה תיב
תוברל ,םינוש תודסומ יגיצנו אבצ ישנא ,םיטמולפיד ,הלשממב םיריכב םידיקפ ,לאומס
םילשורי לש ילותקה ךראירטפה :ורקיעב יתד יפוא אשנ סקטה .םיידוהי םינוגרא
אבצה תוחוכ לש ישארה דקפמה .הדשה תא ושדיקו תוליפת ואשנ ינקילגנאה ףושיבהו
.ינמראה ךראירטפהו יסכודותרואה ךראירטפה וכריב הירחאלו ,השרד אשנ ץראב יטירבה
הרי דובכה רמשמו ,ןפוש לש לבאה שראמ תא העימשה תיאבצ הפישנ ילכ תרומזת
ביצנה ינפב תורדתסהה חוכ אב גצוה ,סקטה רחאל .םיללחה דובכל םיחטמ השולש
םתכרעה תא יבמופב ועיבה םיינשהו ,לארשי-ץרא תלשממ לש ישארה ריכזמהו ןוילעה
.

ש"ב שוביכל ברקב לפנש ידוהי ןרס לש ותבצמ


הדובעל
ןייצל וננה" :תורדתסהל הוואג רוקמ השמישו תיללכ תולעפתה הררוע הדובעה תוכיא
תדובע לש תופיה תואמגודה תחא איהש ,עבש ראבב תורבקה תיבב ונתדובע תא ןאכ
דיקפ םע החיש רחאל ."אוהש ןלבק הזיא ידי-לע לארשי-ץראב התשענש ,ןבאב היינב
הלודג רקיעב .םלוכ םידומו וחכונ ונתדובע ביטב"ש חווד ,טדנמה לשממב ריכב
"!ץראב הומכ דוע התשענ אלש הדובע :חלב לא רידבו עבש ראבב ונתדובעמ םתולעפתה
אלו ,םידוהיל תודובע תוחפו תוחפ ורסמנ ןכמ רחאל אקווד ,הינוריאה הברמל ,םלואו
. תוילכלכ תוביסמ דימת
דעווהמ ותרוכשמ תא לבקמה ,ןנג וב לפטמ םויה דעו תורבקה תיב לש ותכונח זאמ
חפטל היה רשפא .םימה תויעב הב ורתפנ ,תירבע ריעל עבש ראב התייהש רחאל .יטירבה
יחטשמב ופלחוה ץצחה יליבש :"ילגנא ןג" ןיעכ לש הארמ ול תוושלו ןימלעה תיב תא
לופיט ולביקו םירחא ועטינ ,םימב רוסחמ בקע םבורב ולמקש ,םיצעה םוקמב ;אשד
,קריו םיתב ףקומ ,הרוביעב םויכ יוצמ תורבקה תיבש ךכל איבה ריעה לודיג .רוסמ
ראשה .הינטירב ידילי םה יאבצה תורבקה תיבב םירבקנה לכמ השימח ךותמ העבראכ
בותכ םהירבק לעו ,יוהיז אלל ונמטנ םילייח םישימחכ .דנליז-וינו הילרטסואמ רקיעב םה
לע .םירצונ םה םירבקנה לכ טעמכ ."ותוהז עדוי 'ה ,הלודגה המחלמה לייח" טושפ
דילי ידוהיה ןרסה רובק ןאכ .דוד ןגמ עיפומ הנושארה הרושב ןימימ הינשה הבצמה
ראב שוביכ ינפל םימי השימח הרובג ברקב לפנש ,גרב-ןד ןאו רומיס ,27 -ה ןב ןודנול
,םירצחל םיקיפא ןיב תינויח הרמעב הפקתוה ותדיחי .םורדב הכרעמה תחיתפו עבש
תוחוכב םיטירבה לע ורעתסה םיכרותה ."ריחמ לכב דמעמ קיזחהל" הילע לטוהש
םיניגמה ינורחא תא וסמרו ,השק ברק רחאל הדמעה תא שובכל וחילצה ,םיפידע
ןמטנ אוה .ידוהיה ןרסה םהבו ,םיטירב םילייח 79 ולפנ הז ברקב .םהיסוס תוסרפב
רתויב הובגה הרובגה רוטיע תא לביקש ,ץימאה ודקפמ ןמטנ הבש הרוש התואב
הדימא החפשמל םינב ויה גרב-ןד ןאו לש וירוה ."הירוטקיו בלצ" ,תיטירבה תורסיקב
תיתיישעת תבולשת תלעבל התייהו הנירגרמה רחסמב הכרד הלחהש ,ידנלוה אצוממ
הכ" :םנב תבצמ לע הקוקחה תבותכה תא ורביחש םה .םינמשו תונוזמל תימואלניב
הנומשל שיש תבצמ העובק ינמיה ריקה זכרמב ".ויבהואל בורק הכ ךא ,תיבהמ קוחר
םוקמו , 1917 -ב עבש ראב ימשב ריווא תוברקב ולפנש ,םילרטסואו םיטירב םיסייט
תא דירטהלו תויפצת ךורעל ביואה יסוטממ וענמ םייטירבה םיסוטמה .עדונ אל םתרובק
הווחמכ ,המוטק הדימריפ תרוצב הטרדנא םיכרותה ומיקה םיסייטה דחאל .םהיתוחוכ
,םילגנאה ידיב התייה רבכ עבש ראבש רחאל ,1918 ראוניב .המישרמה ותלוכיל תיריבא
ולפנש םילרטסואהו םיטירבה םיסייטה לכל ןורכיז תבצמל הבסוהו ןבאה התלגתה
ךיראתו םילפונה תומש היתחתמו - יתוכלמה ריוואה ליח למס קקחנ השארב .רוזאב
בל תובידנב םהמ דחאל המקוהש ,וז ןורכיז תבצמ" :תבותכה היוצמ הילגרל .םתלפה
הצבוש ,ןימלעה תיב הנבנשכ ." 1918 ראוני .םהידידי ידיב המקושו התלגתנ ,םהיביוא
. םתרובק םוקמ עדונ אלש ,םיסייטה רכז תא חיצנהל ידכ ,ריקב ןבאהיטירבה יאבצה תורבקה תיב