(לייחה תיב) םיוודבה ידליל רפסה תיב


:םיבר םילוגלג רבע ,היארסל תיברעמ תואמצעה 'חרל הנופה ,םייתמוקה ןב ןבאה ןיינב
לש םלש רוד ;םילוח תיבכ תורחא תופוקתבו ,רפס תיבכ שמיש תומיוסמ תופוקתב
ורוקמב ."לייחה תיב"כ ותוא ריכה ,תואמצעה תמחלמ רחאל םורדב ותרישש ,םילייח
ידבועל םידוונמ םתוא ךופהל דעונש ,םיוודבה ידליל יאלקח רפס תיבכ ןיינבה ןנכות
,ריעה לש תונושארה היתונשב דוע םיכרותה םילשומה יניע דגנל הדמע וז המגמ ,המדא
לשומ לש ימשר רוקיבב ,ןכמ רחאל םייתנש .תירבעה תונותיעב םג ךכ לע רסמנ 1906 -בו
: התרטמ תא טריפו וז תינכת לע םי'חישה ינפל החפה םאנ ,םילשורי זוחמ
םישנא יכ ףא ,םתא יכ :המדאה תדובעל לודג רפס תיב עבש ראבב דסוויהל ןוכנ דוע
םכתמדא תא תורפהל םכתא עירפת המדאה תדובע תוכלהב םכתעידי-יא ,םתא םיצורח
רפסה תיבב .תולודג תובוט םכל שוכרל ולכות ,הדובעה ינפוא םתדמל קר ול ,,.היירופה
ןארוקה רפסב אורקל םכינב ודמלי המש ...הריצקהו העירזה תא םכידלי ודמלי הזה
ילגר םודהל םכתדובע תותוא תא שיגהלו םדקל הכיא תעדל וב ודמלת ןכ ...שודקה
וננורא תאמ הקדצו דסח אוה הזה רפסה תיב ,,,םכל ביטיה רשא ,ה"רי ןאטלוסה וננורא
בחורל םתוא םתדביכו םתחמשו ,םכינב תא םתיארו ,.,וראפתת ובו ,םכל ונכלמ
. םתמכחו םהיתועידי

ועיפוה דוע םעפ ידמ .בכעתה ,םיריהזמ הכ םיעבצב לשומה ראיתש ,תינכתה עוציב ךא
ףוס תארקל קר שממתהל ולחה הלא ךא ,הלשממה לש היתונווכ לע תונותיעב תועדוה
.היימינפ לש תנוכתמב רפסה תיב הנבנ ,םיקחורמה םיוודבה יטבש לע לקהל ידכ .1913
גג לעב לודג יתמוק-וד ןיינב :ריעב םייכרותה רוביצה יניינבל תינייפוא רפסה תיב תרוצ
תחתפנה ,תותשק שולש תב הרדסכאמ תיזכרמ הסינכ םע תירטמיס הרוצב יונבה ,םיפער
אלא ,םימוד ןיינבה ידממ ףאו ,היארסה לש וזל דאמ המוד תינכתה .לודג יזכרמ םלואל
,(היארסבכ םיחוטש אלו) םיתושק תונולחה .רתוי יחרזמ ןונגסב תבצועמ ןיינבה תיזחש
שי ןיינבל ,תונמואב אלו ,תותתוסמ םינבא םייונב ,םילוגע םידומעב תכמתנ הרדסכאהו
. רוחאמ תופסונ תותיכ לש רוטו ,תוחפ תרדוהמ ,תירוחא הסינכ
רסמנ 1914 יאמב ,רפס תיבכ ןיינבה תא ליעפהל םלועמ וכז אל םיכרותהש הארנ
הצרפ ןכמ רחאל םישדוח המכ .המוציעב ןיידע תאצמנ רפסה תיב תיינבש ,ירבע ןותיעב
ייתוריש ומקומ הבו ,תיכרותה הדקפמה בשומל התייה ריעה .הנושארה םלועה תמחלמ
ונח היתוביבסב .םינוש םינקתימו םינסחמ ,אבצה תורשל הכאלמ יתב ,הרובעתו הקפסה
,ותיינב המייתסנ התע הזש ,ןיינבה .יזכרמ יאבצ םילוח תיבל וקקזנש ,םילודג אבצ יזוכיר
. םילוח-תיבל בסוה
ולחה םילוחו ,"םודאה רהסה" לש םילוח תיב ,שדחה ודועייל םאתוהו ץפוש ןיינבה
וצרפש תופגמב םילוח אלא ,המחלמ יעוצפ ויה אל םיזפשואמה בור .וירדח תא םישדוג
תופגמ וצרפ 1916 ףרוחב ,רתויב םידורי ויה וב םייאופרה םיאנתהש ,יכרותה אבצב
םילוחב אלמתנ לודגה ןיינבה .םילייחב תומש ושעש ,תורהבה-סופיטו ערילוח לש תושק
לכ ושע םיבר םילייח .תוטימה ןיב הפצרה לע תופיפצב ובכשוה םיברו ,םוקמ ספא דע
ןמזב ריעב תרישש ,ידוהי .םתלחמ ףא לע ,םילוחה תיבב זפשאתהל אלש םתלוכיבש
ילוח ויה הלא ...םדא יללצ הברעה ינפ לע םיעיפומ ויה הכשח םע" :דיעמ ,המחלמה
ושקיבו םדאבש םייחה ןוצר חוכב םהילגר לע ומקש /םילהואה ןמ םיללמואה סופיטה
אלא ונממ ואצי אל ויאב לכ רשא תיבה הז ,םילוחה תיבל ואבוי לבל טלפמ םהל
אבצה ישנא תלבוה תא דימת יתיאר" :דיעמ רחא ידוהי ."תורבקה-תיבל תוקנולאב
םילוהה תיב יאב לכ :ביבסמ רבדה עדויו .םוי םוי םואשנ תורשעל .םמלועל םיתמה
טושפ היה תאזה תעוושמה זופשאה תקוצמל יכרותה ןורתפה ."ןובושי אל - יתלשממה
םיכרותה ויה ,עבש ראבב ושענש םישודיחה תא רוקסל בושח רקבמ עיגה ינפל .תילכתב
... רבדמל םתוא םיחלשמו ,םירבעמב םיללוגתמה םילוחה תא םילמג לע םיסימעמ
םילהואב (Kriegslazarett) הדש םילוח תיב חתפנ ,םילוחה סמוע לע לקהל ןויסינב
םינמרג םילייח דחוימב תריש אוה .םויה לש "זמר זג" רוזאב ,דגסמה ירוחאמש
, ףסונ םילוח תיבכ המ ןמז השמיש היארסה םגש ןכתי .םירטסואו
ינמרג ןרס בר ,אקניטק ךורב ידוהיה ,תבכרה לש ישארה סדנהמה ינפל עיפוה דחא םוי
םיצעה יאלממ תחקל תושר שקיב להנמה .םילוחה תיב להנמכ ומצע תא גיצהש ,ריעצ
תויטבמא םילוחל קינעהל היה לוכי אל םילוחה תיב .םירטקל קלדכ ושמישש ,הנחתב
אוהש ,ןרס ברה וינפב הדוותה זאו ;אקניטק בריס הליחת .הקסהל םיצע ול ןיאב ,תומח
:םכסה םידוהיה ינש ושע ךכו .לארשי סמיי’ג םסרופמה רוספורפה לש ונבו ידוהי
וכזי וישנא וליאו ,הלילב םיצע לוטיל אובי םילוחה תיב תווצ רשאב ןיע םילעי אקניטק
. זופשאל וקקדזי םא ;םינמרג םילייח לש םיאנתל
םינבה .(יאלקח רפס תיבכ אלו) ליגר רפס תיבכ ןיינבה שמיש יטירבה תטלשה תפוקתב
וסנכנ תונבהו ,תונותחתה תותיכב ודמלו תיזחהמ וסנכנ םינבה .דרפנב ודמל תונבהו
תא ףראע-לא ףראע וב שדיח 1932 תנשב .הנוילעה המוקב ודמלו תירוחאה הסינכהמ
לודג"כ ותוא ראיתו דסומב האג היה אוה .םיוודבה ידליל יתיימינפה רפסה תיב ןויער
ורג ,שדחה רודיסה יפל ."לארשי-ץרא תלשממל שיש רפסה יתב יניינב לכב הפיהו
תדובע .ותביבסב וא ןיינבב ורג םירומה .הנוילעב ודמלו הנותחתה המוקב םירענה
. תוקרי םידימלתה ולדיג ןיינבה ירוחאמש רצחבו ,םידומילהמ בושח קלח הספת המדאה
לש םי'חישהמ המב .םידימא םיוודב ינב וא ,םי'חיש ינב רקיעב ולבקתה רפסה תיבל
: 1946 תנשב יבלסרב ףסוי בתכ ותעפשה לע .הז רפס תיבב וכנחתה םויכ בגנה יטבש
הפנב יזכרמה יכוניחה דסומה אוהש ,עבש ראבב םיטבשל רפסה תיב יואר דחוימ ןויצל"
,..ץראב םייתלשממה רפסה יתבב תלבוקמה וזמ הנוש הניא וידומיל תינכת .תאזה
םג םיקסוע םידימלתה .דבכנ םוקמ ןאכ תספות ,תוננגה תרות ,רתוי ןוכנ וא ,תואלקחה
תא םישבול ,רפסה תיב לש היימינפב םיררוגתמ םיוודבה ינב ,..םיקחשמבו טרופסב
ןועמה ירדח ,היצאזיליביצ לש רטשמבו םיאנתב םייח ךא ,םיליגרה םייוודבה םהישובלמ
ירד ,ויצפחו וישובלמ לע ולשמ ןוראו הטימ דימלת לכל .םיחוורמו םילודג םהלש
םישגומ ןכ .תוחלצב םינרות ידי-לע שגומ לכואה ,ףתושמ לכוא-רדחב םילכוא היימינפה
ילפסב ןתינ התה .רשפאה לככ םהב שמתשהל םילדתשמ םידימלתהו תוגלזמו תופכ
". רפסה תיבב םילכואו םירג םה .םתשובלתו םאצומ יפל םיינוריע םה םירומה .הניסרח

ירוחאה ריקה לע םהיתומש תטירחב ,ראשה ןיב ,םירענה וניגפה הביתכב םתומדקתה תא
. םויה דע םש ודרש תומשה ןמ קלח ,רפסה תיב לש
תותיכ) םיוודב 100 -כו םיימוקמ םירענ 300 -כ ןיינבב ודמלשכ ,טדנמה תפוקת יהלשב
,תונכשב שדח ןיינבל ורבעוה ,רחא הנבמב ודמל רבכש ,תונבה .ףופצ םוקמה השענ ,(ז-א
םויכ עודיה ןיינבל ןכמ רחאל ורבעוה םינבהמ המכ וליאו ,םויהד "הדצמ" רפסה תיבב
אוה 1948, יאמב ,ריעל ירצמה אבצה סנכנשכ .ריעה ילושב זא היהש ,"יראב" רפסה תיבכ
. ולא םיניינבב שמתשה
,םירצמ גיצנ ושגפנ הז ןיינבב .םורדה דוקיפ תא ןיינבה שמיש עבש ראב שוביכ רחאל
ןיינבב ךנחנ 1949 ינויב .קשנה תתיבש ירדסהב ונדו ןידי לאגי ל"כטמרהו ,דאיר דומחמ
עבש ראב" :זירכה רשא ,קצנירפש ףסוי ,תסנכה שאר-בשוי תופתתשהב "לייחה תיב"
הלופ ,הלשממה שאר תשא הרזג ןיינבל טרסה תא ."לארשי ימחולל םייחה ראב היהת
םע ןודעומ הנותחתה ותמוקב ללכו לייחה ןעמל דעווה תרזעב דיוצ ןיינבה .ןוירוג-ןב
תעטל ןנכות .םילייחל םירוגמ ירדח הנוילעה המוקבו ,טרופסו םיקחשמ ,ןויע ירדח ,המב
"לייחה תיב"כ ןיינבה תריש הנש םישולש .היחש תכירב ףיסוהל ףאו ןיינבה ביבס השרוח
שי התעו , 70 -ה תונש ףוסב עבק לש הנבמל רבע "לייחה תיב" .ריעה ןיצק דרשמכו
. תואנ שומיש ול אצמייו ,הז ירוטסיה תיב הנפי אבצהש ,תווקל