המורשת התרבותית של הבדווים בנגב

 

*  פתח דבר

מקראה זו וחוברת העזר הנלווית לה, שנושאן הוא המורשת התרבותית של הבדווים בנגב מהווה מרכיב אחד בערכת-לימוד, שבעתיד הקרוב תכלול גם מערכת שקופיות וסרטון. חשיבותה של ערכת-הלימוד בגרסתה העברית טמון בעובדה, שמאז ומתמיד ראו היהודים דימיון בין אורח-חייהם ותרבותם של הבדווים לבין אורח-החיים והמסעות שניהלו בני-ישראל בדרכם ממצרים לארץ-ישראל. מכאן גם ה"כימיה" שהתפתחה בין העולים היהודים, מאז חידוש היישוב היהודי, לבין הבדווים, אשר הובילה לקשרים המיוחדים שהתפתחו ביניהם לאחר קום המדינה. עובדה זו, ראוי שתיאמר ותיזכר, לאור הניסיון האחֵר והשלילי שחוו עמים אחרים במפגש ביניהם. בייחוד ידוע המפגש בין בני עמי אירופה לבין האינדיאנים בשתי האמריקות; מפגש שהיה עוין ולדידם של האינדיאנים היה אפילו פטאלי, כיוון שהאירופים ניהלו נגדם מסע הכחדה חסר-פשרות. מי שמנסים כיום, מסיבות פוליטיות, לחפש דמיון בין שני המפגשים (אירופים מול אינדיאנים ויהודים מול בדווים) ראוי שייכלמו.

הבדווים אכן קרובים ליהודים במובנים רבים בתחומים רבים. בנדבך הפרטני והאישי תעיד על כך הקִרבה הרבה על פי הנוסחה ש"לכל יהודי הבדווי שלו, ולכל בדווי היהודי שלו", או הביקורים המאורגנים על ידי בתי ספר ומעוגנים בלימוד הולך ומעמיק של החברה והתרבות הבדווית, וכמובן התנדבות הבדווים לשירותי הביטחון, שהיא הביטוי ההולם ביותר ליחסי הקִרבה בינם לבין החברה היהודית.

אכן, הקִרבה ההיסטורית שבין התרבות היהודית לתרבות הבדווית היא גדולה, ולדידם של ילדי בית-הספר אין המחשה טובה יותר מאשר ביקור במאהל בדווי בנגב. מנגד, בביקורי-גומלין המתפתחים כיום לומדים הילדים הבדווים להתוודע לחברה היהודית ולהבינה, מבלי להתעלם מקיומם של קשיים בקשרים בינם לבין המדינה.

עד כה לימוד המורשת התרבותית של הבדווים היה נתון ליוזמתו של כל מורה, בין אם בכיתה ובין אם בסיור וכן בהקדשת פינה לתרבות החומרית. אין שום ביטחון שהחומר הנלמד עד כה היה הולם ומדויק, משום שהיוזמים לא יכלו להציע תכנים ורמה הנדרשים מחומר לימודים. אי-לכך, ערכת מורשת זו באה למלא צורך חיוני, והפרקים שנבחרו להיכלל בה מהווים תורה סדורה וממצה, כשהדעת ניתנת להיבטים הפדגוגיים המשחקים תפקיד בערכה מסוג זה.

ולסיפא, הבהרות:

1.         ערכה זו מיועדת לבתי הספר העל-יסודיים. המלצתנו היא שהערכה תילמד בחטיבת--הביניים, כיוון שבחטיבה העליונה נכנסים התלמידים לשלב בחינות הבגרות, וייתכן שקשה יהיה לשבץ את הערכה במערכת.

2.         הערכה מתמקדת אך ורק במורשת התרבותית פשוטו כמשמעו ואינה עוסקת בתמורות שחלו בחברה הבדווית, שהן נושא אחר שאולי יילמד בעתיד.

3.         הואיל והערכה היא ניסיונית, קרוב לוודאי שיוכנסו בה שינויים לאחר שלב ההרצה. אנו מזמינים בזה תגובות והצעות לשינויים לקראת המהדורה השנייה ומודים מראש על כל יוזמה.

4.         לתשומת לב המעיינים, הלומדים והמתעניינים במורשת התרבותית של הבדווים בנגב במקביל למקראה זו ולחוברת העזר, קיימות שתי חוברות זהות בשפה הערבית.

 

בברכה,

יוזמי ומפתחי הערכה

מר משה שוחט וד"ר יוסף בן-דוד

 

 

 

 

דף ראשי